WYKŁADOWCY

Ilias Chantziaras jest lekarzem weterynarii. Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Tesalskim w Grecji. Ukończył studia podyplomowe w zakresie weterynaryjnego zdrowia publicznego i pracował jako naukowiec na tym samym wydziale. Pracował dla Greckiej Organizacji ds. Mleka i Mięsa, Greckiej Inspekcji ds. Programów Pomocy w Dziedzinie Polityki Rolnej, Greckich Sił Zbrojnych oraz jako praktykujący lekarz weterynarii. Od października 2012 r. jest członkiem Departamentu Rozrodu, Położnictwa i Zdrowia Stada na Uniwersytecie w Gandawie. Pracował nad różnymi projektami badawczymi, w tym nad epidemiologią oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt hodowlanych (we współpracy z Katedrą Bakteriologii i Chorób Drobiu), zrównoważeniem nowoczesnej hodowli trzody chlewnej i drobiu w Europie, bezpieczeństwem biologicznym gospodarstw hodowlanych oraz nad ustanowieniem jednolitego systemu oceny zdrowia. Ponadto jest on członkiem podkomitetu VETCAST EUCAST (przez ESCMID) i jest członkiem Europejskiego Kolegium Zdrowia Weterynaryjnego (ECVPH)
Prof. dr hab. Jarosław Dastych jest założycielem, dyrektorem generalnym oraz prezesem zarządu Proteon Pharmaceuticals S.A., innowacyjnej firmy biotechnologicznej, która opracowuje alternatywy dla antybiotyków do stosowania w obszarze zdrowia zwierząt, roślin i ludzi.
Profesor Dastych uzyskał doktorat z biologii medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 1991 roku i rozpoczął karierę naukową w łódzkim oddziale Polskiej Akademii Nauk. Przez kilka lat pracował w amerykańskim National Institute of Health (NIH) w Bethesda w USA, po czym wrócił do Polski i w 2000 roku założył pierwsze laboratorium badawcze w nowo powstałym Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W 2005 roku prof. Dastych stworzył Proteon Pharmaceuticals.
Firma Proteon Pharmaceuticals opracowała unikalną technologię, którą wykorzystuje do tworzenia skutecznych alternatyw dla rozwiązywania i zapobiegania chorobom bakteryjnym w hodowli zwierząt i akwakulturze, a także w produkcji jaj i hodowli drobiu. Aktywność badawcza i produkty firmy Proteon Pharmaceuticals zyskały międzynarodowe uznanie i zdobyły liczne nagrody za innowacyjność.
W obszarze zainteresowań badawczych prof. Dastycha znajdują się m.in. immunologia, toksykologia i biologia molekularna, ale również opracowywanie nowych narzędzi diagnostycznych oraz eliminacja chorób bakteryjnych przy pomocy bakteriofagów i rozwiązań pokrewnych. Koordynował dwanaście współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  projektów badawczo-rozwojowych o łącznej wartości przekraczającej 4 miliony euro. Jest autorem ponad 40 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz współautorem 4 patentów z dziedziny biotechnologii
Dr hab. Sebastian Kaczmarek dr. n. rolniczych, specjalność zootechnika. Sebastian Kaczmarek jest adiunktem w UP w Poznaniu oraz Konsultantem ds. żywienia drobiu w DanHatch Poland S.A. Autor lub współautor 36 publikacji naukowych z listy JRC, jednego podręcznika akademickiego, Zaleceń Żywienia i Wartości Pokarmowej Pasz dla Drobiu, 25 artykułów popularno-naukowych oraz 2 broszur. Kierownik grantu NCN (SONATA, 2016-2019) oraz grantu promotorskiego (4973/B/P01/2008/34) wykonawca w grancie finansowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2016-2021), w VI Programie Ramowym (REPLACE) oraz pięciu innych projektach. Promotor pomocniczy jednego zakończonego przewodu doktorskiego oraz promotor otwartego przewodu. W latach 2008-2009 odbył staż na University of Manitoba, Department of Animal Science.
24.11.2017. Praca habilitacyjna – na podstawie cyklu publikacji pt. „Uwarunkowania zmienności strawności składników pokarmowych oraz metaboliczności energii nasion łubinów w żywieniu kurcząt rzeźnych” 21.06.2010. Praca doktorska Pt. „Wpływ typu ziarna oraz procesu suszenia na wartość pokarmową kukurydzy dla kurcząt brojlerów”
2005.06.01. Praca magisterska Pt. „Alternatywy dla antybiotyku paszowego w żywieniu kurcząt rzeźnych”
Jeroen Dewulf jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie w Ghent na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Katedrze Rozrodu, Położnictwa I Zdrowia Stada, Merelbeke.
Uzyskał tytuł lekarza weterynarii w 1998 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Ghent w Belgii. Natychmiast rozpoczął pracę jako badacz w Katedrze Zdrowia Stada na tym samym wydziale. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora z zakresu epidemiologii i kontroli klasycznego pomoru świń. W tym samym roku uzyskał tytuł magistra w dziedzinie epidemiologii weterynaryjnej na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii (Cum Laude). Uzyskał dyplom European College of Veterinary Public Health w 2005 roku.
Od 2006 roku jest profesorem Epidemiologii Weterynaryjnej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Ghent. W 2014 roku został mianowany profesorem zwyczajnym w dziedzinie epidemiologii weterynaryjnej. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują epidemiologię ilościową i kontrolę chorób odzwierzęcych ze szczególnym naciskiem na oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe i stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w produkcji zwierzęcej, a także zapobieganie chorobom epidemicznym i endemicznym, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania środków bezpieczeństwa biologicznego.
Jego badania koncentrują się na zapobieganiu chorobom endemicznym i epidemicznym poprzez środki bezpieczeństwa biologicznego i aspekty zdrowotne zwierząt, które mogą wpływać na zdrowie publiczne, takie jak stosowanie antybiotyków i oporność zwierząt, a także infekcje odzwierzęce. Jest kierownikiem Zakładu Epidemiologii Weterynaryjnej i jest promotorem ponad 10 doktorantów, którzy prowadzą badania w dziedzinie epidemiologii weterynaryjnej. Jest (współ-)autorem ponad 270 publikacji A1 w dziedzinie epidemiologii weterynaryjnej o indeksie H 38.
Jest on głównym autorem corocznego raportu belgijskiego na temat spożycia antybiotyków u zwierząt (BelVetSac) i jest członkiem Europejskiej Sieci Nadzoru nad Weterynaryjnymi Środkami Przeciwdrobnoustrojowymi (ESVAC) oraz przewodniczącym sieci JPI-AMR dotyczącej ilościowego oznaczania spożycia środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt na poziomie stada. Od 2009 r. jest członkiem komitetu naukowego belgijskiej federalnej Agencji ds. Żywności i jest założycielem i przewodniczącym rady centrum wiedzy na temat stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i odporności u zwierząt (AMCRA) w Belgii. Jest także autorem książki “Bezpieczeństwo biologiczne w produkcji zwierzęcej i weterynaryjnej” oraz książki “8 mitów o oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, praktyczny przewodnik po ograniczaniu stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt”.
Dziedziny:

  • Epidemiologia weterynaryjna
  • Zapobiegawcza medycyna weterynaryjna
  • Kontrola chorób zwierząt
  • Weterynaryjne zdrowie publiczne
  • Odporność na środki przeciwdrobnoustrojowe
  • Bezpieczeństwo biologiczne
  • Statystyki stosowane

publikacje:
https://www.researchgate.net/profile/Jeroen_Dewulf/

Diarmaid Kirby Dyrektor produkcyjny w Western Brand  Ltd Wielka Brytania. Ukończył Uniwersytet Harper w Wielkiej Brytani z tytułem specjalisty nauk o drobiu. Swoją  karierę  rozpoczął od własnej hodowli broilera. Od tego czasu jest zaangażowany w dziedzinę hodowli drobiu, pracował jako dyrektor generalny w Cobb Afryka Południowa , następnie jako dyrektor produkcyjny w firmie Managhan. Od roku 2011 zajmuje stanowisko dyrektora produkcyjnego Western Brand sprawując nadzór nad całą produkcją drobiarską.
Dr Tim Goossen studiował Biotechnologię na Uniwersytecie w Gent (Belgia), po zakończeniu studiów zatrudnił się, jako pracownik naukowy w Laboratorium Biotechnologii Molekularnej na Uniwersytecie w Antwerpii. Następnie przeniósł się do KU Leuven, gdzie podjął studia doktoranckie nad neurorozwojem w Laboratorium Genetyki Rozwojowej. Po otrzymaniu stopnia doktora nauk biomedycznych w 2010 roku dołączył do zespołu Nutriad, aby pracować jako specjalista ds. badań i rozwoju. Cztery lata później został menedżerem ds. Rozwoju biznesu w dziale  Digestive Performance, obejmującym swoją aktywnością gamę produktów dedykowanych zdrowiu jelit i wydajności zwierząt produkcyjnych. Od 2019 roku będzie globalnym menedżerem technicznym w Adisseo, wspierającym portfolio Health by Nutrition.
Mark Karimi studiował naukę o rolnictwie na Uniwersytecie w Shiraz (Iran) i potem rozpoczął swoją pierwszą karierę jako kierownik gospodarstwa. Po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii w 2000 r. ukończył drugi stopień naukowy w zakresie nauk o żywności na Uniwersytecie w Nottingham. Rozpoczął pracę dla największego producenta drobiu w Wielkiej Brytanii, Moy Park w 2005 roku i został starszym kierownikiem hodowli brojlerów, odpowiedzialnym za ponad 6 milionów ptaków. Praca w takim środowisku zachęciła go do zdobycia tytułu magistra w zakresie stosowanych nauk o drobiu na Uniwersytecie w Glasgow i rozpoczął swoją nową karierę jako dietetyk z branży drobiarskiej. Dołączył do zespołu Biomin jako kierownik techniczny ds. Drobiu w październiku 2016 r.
Jego celem jest znalezienie jak najlepszych sposobów odżywiania i techniki zarządzania gospodarstwem w celu maksymalizacji produktywności w komercyjnych fermach drobiu.
Dr Susanne Kirwan od września 2015 do chwili obecnej pracuje jako Product Manager Intestinal Health w Kemin Europe N.V. Herentals, Belgia. Odpowiedzialna jest za marketing strategiczny i bieżące zarządzanie produktami związanymi ze zdrowiem gatunków monogastrycznych. Regularnie bierze czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, prezentowanie i organizacja zarówno europejskich jak i ogólnoświatowych seminariów na temat zdrowia i redukcji stosowania antybiotyków.Od listopada 2015 do sierpnia 2016 zajmowała się Sprzedażą techniczną w Dr. Eckel GmbH, Niederzissen, Niemcy; sprzedaż dodatków paszowych dla Europy. Dodatkowo: Zarządzanie produktami. Jest pierwszym autorem i współautorem artykułów naukowych, prelegent na kilku międzynarodowych konferencjach.Od sierpnia 2011 do kwietnia 2015 zajmowała się sprzedażą i rozwojem produktu w Dr. Eckel GmbH, Niederzissen, Niemcy. Sprzedaż specjalistycznych dodatków paszowych w całej Europie. Prezentacja wyników i koncepcji naukowych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.Od listopada 2005 do września 2006 pracowała jako Młodszy naukowiec, Galilee Society, Shefa-Amr, Palestyna / Izrael w projekcie “Charakterystyka populacji mikrobiologicznych w ściekach oczyszczonych beztlenowo” i powiązanych badaniach mikrobiologicznych.Od września 2004 do sierpnia 2005 była konsultantem technicznym w Heritage Nigeria (NGO), Lagos, Nigeria Współpracowała z lokalnym zakładem wylęgu drobiu w produkcji niosek i brojlerów. Priorytet: wdrożenie protokołów higienicznych, a także odtworzenie rodzicielskich stad brojlerów (wcześniej zaprzestano tych działań z powodu problemów zdrowotnych)EdukacjaW październiku 2009 uzyskała tytuł doktora w Scottish Agricultural College (SAC), Aberdeen i Uniwersytet Aberdeen, Wielka Brytania.Od 2004 roku Magister Nauk Agrobiologicznych (hodowla zwierząt), Uniwersytet Hohenheim, Niemcy.
Rik Koopman Od czerwca 2011 r. Do chwili obecnej jest Dyrektorem ds. Technicznych w Global Poultry Business, MSD Animal Health.
2009-czerwiec 2011: Światowy dyrektor techniczny w dziale Global Poultry Business Intervet / Schering-Plough Animal Health
2008-2009: Światowy dyrektor techniczny drobiu w Intervet / Schering Plough Animal Health
2003-2008:Kierownik techniczny produktów drobiowych w Intervet International
1997-2003:Kierownik techniczny produktów drobiowych w Intervet Holandia
1986-1997:Lekarz Weterynarii Zintegrowanej Produkcji drobiarskiej (mięso i jaja) w CHV, dużej spółce na południu Holandii.
Współpraca z wylęgarnią GPS-PS – hodowla i produkcja; wylęgarnia handlowa. Brojlery – zakład przetwórczy. Nioska PS – wylęgarnia – nioska hodowlana i produkcyjna. Ogólne zdrowie drobiu; diagnostyka, programy profilaktyczne – zwalczanie chorób; wdrożenie programów monitorowania i kontroli Salmonelli.
Lekarz weterynarii. W 1985 roku ukończył kurs dotyczący zdrowia i zarządzania drobiem w Poultry Health Centre Doorn I Katedrze Chorób Drobiu w State University, Utrecht.W 1986 ukończył weterynarię na State University w Utrecht, Holandia. Od 2001 jest Specjalistą Zdrowia Drobiu.
W latach 2011-2017 był członkiem zarządu Holenderskiego Oddziału WPSA.
W latach 1998-2004 był członkiem zarządu Holenderskiego Oddziału WVPA.
W latach 1994-1997 był członkiem PVSG EU.

Piotr Kulikowski Lekarz weterynarii. Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Indykpol S.A. od 23 czerwca 1999 r., wcześniej Wiceprezes Zarządu spółki. Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w SGGW w Warszawie. W 1988 r. odbył staż w USA, a w latach 1998-1999 studia podyplomowe na SGH z zakresu funkcjonowania UE oraz rynku wspólnotowego. Związany z Indykpol S.A. od 1993 r. Dzięki jego strategii marketingowej model konsumpcji w Polsce zmienił się na bardziej zdrowy, a konsumpcja produktów indyczych w Polsce wzrosła 10-krotnie.
Przez wiele lat jako Wiceprezes a od czerwca 2018 roku jako Prezes Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej pracuje na rzecz rozwoju branży drobiarskiej w Polsce oraz jej pozycji na rynku unijnym. W latach 2014 -2018 pełnił funkcję Wiceprezesa AVEC – organizacji skupiającej firmy z branży drobiarskiej w Unii Europejskiej.
Ludger Johannes dyrektor zarządzający w EW Nutrition GmbH, Niemcy. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w żywieniu zwierząt. Od 2001 roku specjalizuje się w zarządzaniu sprzedażą. Ludger Johannes rozpoczął karierę w firmie EW Nutrition jako Country Manager w 2007 roku i działa od 2010 roku jako dyrektor zarządzający odpowiedzialny za sprzedaż w krajach UE/WNP. Od 1992 do 2001 roku zajmował różne stanowiska w branży pasz dla zwierząt. Menadżer sprzedaży w wiodącym producencie mieszanek paszowych w Niemczech, Import – Export Manager firmy Premix / Mineralfeed w północnych Niemczech. W latach 2001-2007 r. zarządzał sprzedażą i produkcją mieszanek paszowych zawierających tłuszcze roślinne w europejskim przemyśle paszowym ustanawiając systemy jakości, zarządzał globalnymi procesami zaopatrzeniowymi ze źródeł olejów roślinnych w południowo-wschodniej Azji dla czołowego producenta tłuszczu paszowego w Niemczech. Od 2007 do chwili obecnej przyczynia się do globalnego rozwoju EW Nutrition, pomagając wdrażać całościowe programy dla branży drobiarskiej. Ma to złagodzić wpływ AMR i jednocześnie poprawić rentowność klientów.
Michał Majewski jest pracownikiem Zakładu Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 2012 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Jest specjalistą higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. W pracy zawodowej zajmuje się bezpieczeństwem żywności oraz administracją weterynaryjną prowadząc dla studentów zajęcia m. in. z zakresu higieny zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pełniąc nadzór nad zakładami drobiarskimi. Jego prace badawcze dotyczą oporności drobnoustrojów izolowanych od drobiu na antybiotyki. Jest autorem doniesień konferencyjnych oraz artykułów dotyczących bezpieczeństwa żywności w prasie fachowej. Współorganizator konferencji dotyczących weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego.
Sabine Masching ukończyła Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu. Do Biominu dołączyła w 2001 roku. Po kilku latach pracy w dziale badań i rozwoju, gdzie brała udział w różnych projektach dotyczących dezaktywacji mykotoksyn i rozwoju probiotyków, zmieniła stanowisko na Centrum Kompetencji Mykotoksyn, gdzie pracuje jako Menadżer Produktu.
  Dr hab. Monika Michalczuk, prof. nadzw. ukończyła studia na Wydziale Nauk o Zwierzętach oraz na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki uzyskała w 2006 roku, realizując pracę dotyczącą „Wpływu wybranych zamienników antybiotykowych stymulatorów wzrostu na wyniki odchowu kurcząt brojlerów”. W 2007 roku ukończyła studia podyplomowe „Produkcja zwierzęca w Polsce po integracji z Unią Europejską”, SGGW w Warszawie (temat pracy: „Zwalczanie i ograniczanie występowania Salmonelli zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi UE”). Od 2007 roku pracuje w Zakładzie Hodowli Drobiu Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Autorka 80 prac naukowych oraz 30 opracowań popularno-naukowych kierowanych do praktyki drobiarskiej i 40 doniesień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Uczestnik licznych kursów i szkoleń m.in. z zakresu: przyszłość rozwojowa żywności, wymagań weterynaryjnych przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, ekologicznej produkcji i komercjalizacji wyników badań w naukach przyrodniczych. Odbyła staże w krajowych jednostkach badawczach oraz zagranicznych. Specjalizuje się w intensywnych systemach produkcji drobiarskiej oraz opracowaniu metod pozyskania nowych produktów pochodzenia zwierzęcego o podwyższonej wartości odżywczej.
Od 2016 roku pełni funkcję Sekretarza Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (PB WPSA). Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Polskiego Towarzystwo Technologów Żywności. Od ponad dwóch lat jako opiekun Sekcji Hodowców Drobiu Koła Naukowego Hodowców Zwierząt Gospodarskich WNZ prowadzi warsztaty naukowe dla uczestników Fundacji Uniwersytetu Dzieci.
Publikacje:
https://www.researchgate.net/profile/Monika_Michalczuk
https://orcid.org/0000-0002-8093-2822
Veronika Nagl jest naukowcem w Centrum Badań BIOMIN w Tulln (Austria) i prowadzi projekt badawczy w dziedzinie toksykologii mykotoksyn. Studiowała weterynarię na Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu. Następnie odbyła doktorat w Christian Doppler Laboratory badając metabolizm mikotoksyn w Wydziale Agrobiotechnologii (Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych, Wiedeń). Jej badania koncentrowały się na opracowaniu metod biomarkerów opartych na LC-MS / MS w celu wyjaśnienia metabolizmu zamaskowanych mykotoksyn u szczurów i świń. Po zakończeniu okresu postdoc w tym samym laboratorium, dołączyła do Centrum Badawczego BIOMIN w 2014 roku, gdzie jej główne tematy badawcze to badanie molekularnych efektów mykotoksyn Fusarium u zwierząt hodowlanych i ich późniejsze wykorzystanie do rozwoju biomarkerów ze szczególnym uwzględnieniem świń.
Prof. Ivan Rychlik jest liderem grupy badawczej Salmonella w Weterynaryjnym Instytucie Badawczym w Brnie w Czechach. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują interakcje między Salmonellą a żywicielem kurcząt. Dodatkowe działania w jego grupie obejmują charakterystykę mikroflory jelitowej kurzego, ze szczególnym naciskiem na identyfikację członków mikroflory jelitowej kurczęcia ograniczających kolonizację Salmonella. W 2000 roku uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych na  Uniwersytecie w Brnie. Od 2007 roku jest profesorem uczelnianym na Uniwersytecie Weterynarii i Nauk Farmaceutycznych w Brnie, Czechy.
Jest autorem lub współautorem 188 publikacji, które mają łącznie 2806 cytowań.
Yannes Sclivagnotis Sciotkas jest magistrem biologii molekularnej z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży spożywczej i biotechnologicznej. Obecnie jest kierownikiem rozwoju w korporacji Orion, gdzie aktywnie pracuje nad bakteriami jelitowymi
 

Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, lekarz weterynarii, specjalista chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych. Jest kierownikiem Zakładu Chorób Ptaków i Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W kadencji 2012 – 2016 i 2016 – 2020 pełni funkcję krajowego Kierownika Specjalizacji nr 5 „Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych”. Autor ponad 700 publikacji naukowych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu patologii, leczenia i immunoprofilaktyki chorób drobiu. Jego nazwisko, jako międzynarodowego eksperta w tej dziedzinie, jest najczęściej wiązane z serodiagnostyką chorób drobiu. Również od kilka lat realizuje projekt “Warszawska Akademia zastosowania monitoringu serologicznego w epidemiologii weterynaryjnej.” Autor realizowanego od 2015 roku projektu Eimeriana Avia, którego celem jest ograniczanie strat, jakie powodują inwazje pierwotniaki z rodzaju Eimeria w produkcji drobiarskiej.  W ostatnich latach zespół, którym kieruje Profesor zajmuje się zagadnieniami oporności przeciwbakteryjnej i wdrażaniem zasad rozważnego stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych w drobiarstwie. Jest członkiem ministerialnego (MRiRW) zespołu który zajmuje się  ochroną antybiotyków w weterynarii.  W latach 2013-2018  kierował  polskim zespołem realizującym największy projekt Unijny z zakresu zdrowia zwierząt – „PROHEALTH – zrównoważona intensywna produkcja świń i drobiu.” Był również kierownikiem projektu PBS pt.” Preparat synbiotyczny do profilaktyki zdrowotnej zwierząt monogastrycznych i zapobiegania wystąpienia chorób bakteryjnych i zatruć wywołanych toksynami oraz poprawiającego bezpieczeństwo żywienia i wydajność chowu zwierząt” realizowanego w latach 2016 – 2018. Prof. Szeleszczuk jest redaktorem prowadzącym cieszącego się dużym uznaniem  suplementu „Zdrowie” wydawanego od 14 lat przez redakcję miesięcznika Polskie Drobiarstwo. Był również redaktorem naczelnym miesięcznika „Magazyn Drobiarstwo”.  Od 2015 roku organizuje  Konferencje, które promują wprowadzanie do krajowej praktyki drobiarskiej założeń opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) w ramach filozofii: „JEDEN ŚWIAT – JEDNA MEDYCYNA – JEDNO ZDROWIE”.

Dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska, prof. nadzw. pracownik Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.
Głównym tematem jej badań i zainteresowań badawczych są bakterie kwasu mlekowego, probiotyki pochodzenia ludzkiego i zwierzęcego, prebiotyki i synbiotyki. Najważniejsze osiągnięcia naukowe obejmują selekcję szczepów probiotycznych według wytycznych FAO/WHO oraz EFSA, charakterystykę substancji prebiotycznych i preparatów prozdrowotnych (probiotycznych, prebiotycznych i synbiotycznych) oraz ocenę ich skuteczności w badaniach klinicznych (na ludziach, zwierzętach doświadczalnych
i hodowlanych). Opracowała między innymi innowacyjny preparat synbiotyczny do profilaktyki zdrowotnej dla zwierząt monogastrycznych, zapobiegający występowaniu chorób bakteryjnych i zatruć wywołanych toksynami oraz poprawiający bezpieczeństwo żywienia i wydajność chowu zwierząt. Prowadzi również badania dotyczące detoksykacji substancji szkodliwych, w tym mykotoksyn.
Brała czynny udział w kilkunastu projektach finansowanych przez KBN, MNiSzW, NCN oraz NCBiR. W zakresie współpracy z przemysłem bierze aktywny udział w realizacji prac badawczych, ekspertyz i innych prac badawczo-rozwojowych świadczonych na zamówienie instytucji naukowych i gospodarczych.
Katarzyna Śliżewska pełni rolę Sekretarza Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów oraz jest członkiem Sekcji Mikrobiologii i Biotechnologii Żywności, Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk.
Osiągnięcia naukowe Katarzyny Śliżewskiej obejmują łącznie 320 pozycji, w tym 77 prac oryginalnych i przeglądowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach. Jest autorką 11 patentów i 5 zgłoszeń patentowych. Wygłosiła 51 referatów na konferencjach i seminariach, przedstawiła 101 posterów oraz 17 prezentacji na wystawach i targach wynalazków.
Katarzyna Śliżewska wielokrotnie była nagradzana przez Rektora Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Otrzymała także 3 nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekty badawcze oraz 2 srebrne i 6 złotych medali na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków (w Korei, Belgii, Szwajcarii, Chorwacji, Rumunii i na Ukrainie).
Dr Marcin Śmiałek jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurkiego w Olsztynie. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 2010 roku i w tym samym czasie rozpoczął studia doktoranckie, które w 2014 roku zakończyły się obroną pracy doktorskiej dotyczącej immunoprofilaktyki TRT w stadach indyków rzeźnych. Od 2014 roku adiunkt w Katedrze Chorób Ptaków, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, UWM w Olsztynie. Jest autorem lub współautorem licznych prac oryginalnych i przeglądowych oraz popularno-naukowych, jak również licznych komunikatów naukowych prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół immunologii ptaków w kontekście immunoprofilaktyki i zapobiegania chorobom zakaźnym kur i indyków.
Prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz jest pracownikiem Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie. Jego działalność naukowa dotyczy różnych aspektów związanych z żywieniem zwierząt gospodarskich, przede wszystkim drobiu, oraz paszoznawstwem. Najważniejsze kierunki badawcze to: ♦Ocena wartości pokarmowej oraz praktycznej przydatności różnych źródeł białka, energii i innych składników pokarmowych w żywieniu drobiu, ♦Analiza wpływu czynników żywieniowych na efektywność odchowu, status fizjologiczny oraz dobrostan kurcząt rzeźnych i kur nieśnych, ♦Mineralne żywienie drobiu, w tym ocena przydatności różnych źródeł makro- i mikroelementów oraz kształtowanie jakości skorup jaj i kośćca u intensywnie użytkowanych ptaków, ♦Określenie wpływu czynników żywieniowych na jakość produktów drobiarskich, w tym ocena żywieniowych metod kształtowania wartości dietetycznej mięsa i jaj, ♦Optymalizacja żywienia drobiu w warunkach odchowu ekologicznego, ♦Ocena wpływ czynników żywieniowych na przebieg kokcydiozy u kurcząt rzeźnych, w tym analiza skuteczności naturalnych alternatyw dla kokcydiostatyków paszowych, ♦Określenie bezpieczeństwa stosowania materiałów paszowych z roślin genetycznie zmodyfikowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich, w tym ocena efektywności zastąpienia poekstrakcyjnej śruty sojowej (GMO) alternatywnymi źródłami białka.
Opublikowany dorobek naukowy obejmuje łącznie około 420 pozycji, w tym w tym około 150 prac oryginalnych i przeglądowych w recenzowanych czasopismach. Publikacje:
https://www.researchgate.net/profile/Sylwester_Swiatkiewicz
https://orcid.org/my-orcid
Dr Tommy Van Limbergen W 2009 roku uzyskał licencjat z dziedziny Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Antwerpii.
W 2012 roku uzyskał tytuł Magistra Weterynarii na Uniwersytecie w Gandawie.W latach 2012-2014 pracował jako lekarz weterynarii w Belgii i Holandii – zajmując się drobiem i trzodą chlewną. W latach 2014-2018 był doktorantem w dziale Rozrodu, Położnictwa i Zarządzania Zdrowiem Stada na Uniwersytecie w Gandawie. Temat: Czynniki ryzyka chorób związanych z produkcją.Zakres jego dotychczasowych badań w ramach projektu PROHEALTH dotyczy czynników ryzyka chorób związanych z produkcją drobiu.
Obecnie jest dyrektorem generalnym PEHESTAT (statystyki wydajności i zdrowia) – firmy, która oferuje dostosowane porady dla ferm drobiu i interesariuszy z branży, w oparciu o wskaźniki wydajności, zdrowia i dobrostanu (w tym analizy statystyczne). PEHESTAT koordynuje również próby terenowe we wszystkich typach ferm drobiu.
PEHESTAT jest belgijską firmą powiązaną ze wszystkimi głównymi zakładami weterynaryjnymi drobiowymi w Belgii i głównymi laboratoriami diagnostycznymi. PEHESTAT zbiera dane dotyczące zdrowia i wyników oraz przeprowadza próby terenowe w ramach współpracy krajowej
i międzynarodowej. PEHESTAT zbiera dane z  około 70% belgijskiej produkcji drobiu, a także dane z francuskich i holenderskich ferm drobiu.
Bo Vanbeselaere uzyskała tytuł lekarza weterynarii w 2011 roku na Uniwersytecie w Gent (Belgia). Obecnie pracuje jako kierownik ds. produktów dla trzody chlewnej i drobiu w Firmie CID LINES, a także jest pracownikiem Zakładu Epidemiologii, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Gent, gdzie uczestniczy w projekcie Biocheck Ugent®, internatowego programu do oceny biosecurity ferm. Ponadto opracowuje i organizuje szkolenia na całym świecie dotyczące praktycznego wdrażania systemów i produktów bezpieczeństwa biologicznego.
Luca Vandi pracuje jako dyrektor techniczny i marketingowy w Biomin GmbH (Austria), na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce (MEA). Jest członkiem WPSA. W 1993 r. uzyskał tytuł magistra w zakresie żywienia i hodowli zwierząt na Uniwersytecie w Bolonii. Następnie pracował przez 3 lata jako naukowiec na tym samym Uniwersytecie. W 1995 roku pracował w centrum badawczym Spelderholt (Holandia). W latach 1997-2008 pracował jako dietetyk drobiarski w Martini spa, włoskiej integracji wertykalnej. W tym okresie zajmował się żywieniem drobiu, oceną surowca, technologią produkcji pasz oraz wpływem żywienia na poziomie gospodarstwa. W latach 2008-2010 pracował jako kierownik ds. Sprzedaży technicznej w firmie Vetagro spa – we Włoszech, lidera w zakresie produkcji opartych na lipidach mikrokapsułkowanych dodatków paszowych. W latach 2010-2012 pracował jako kierownik ds. Drobiarstwa w Pfizer Italia, kierując działalnością tej firmy we Włoszech. Od 2012 roku do chwili obecnej pracuje w Biomin GmbH, początkowo jako kierownik ds. Sprzedaży technicznej w sektorze drobiarskim, a obecnie jako dyrektor ds. Technicznych i marketingowych na rynku MEA.
Robert F. Wideman, Jr., Ph.D. Profesor Robert Wideman rozpoczął karierę w Penn State University, gdzie podnosił swoje kwalifikacje do uzyskania rangi profesora nauk drobiarskich, prowadząc kursy magisterskie i licencjackie w dziedzinie fizjologii oraz prowadząc badania dotyczące metabolizmu wapnia i uszkodzeń nerek u kur SCWL. W 1993 roku został zatrudniony na stanowisku Distinguished Professor of Poultry Science oraz Arkansas Dough Federation Chair w Centre of Excellence for Poultry Science. Pełnił funkcję profesora i zastępcy dyrektora Centrum Doskonałości, kontynuując naukę fizjologii i prowadząc prace badawcze dotyczące zespołu nadciśnienia płucnego (wodobrzusze) i osłabienia nóg/kulawizny u brojlerów. Otrzymał nagrodę Poultry Science Research, nagrodę National Chicken Council Broiler Research oraz nagrodę naukową University of Arkansas John W. White. Został wybrany na członka Stowarzyszenia Nauk Drobnych w 2008 roku. Zasiadał w Radzie Dyrektorów Stowarzyszenia Nauk Drobnych i był Przewodniczącym Federacji Towarzystw Nauk o Zwierzętach w latach 2001-2002. Był redaktorem działu ds. Fizjologii, endokrynologii i Sekcja Reprodukcji czasopisma Poultry Science od siedmiu lat. Opublikował 22 artykuły przeglądowe i rozdziały książkowe, ponad 200 recenzowanych artykułów w czasopismach, 100 artykułów o tematyce technicznej lub drobiarskiej, a także cztery patenty w Stanach Zjednoczonych. Jest członkiem Phi Kappa Phi, Sigma Xi i Gamma Sigma Delta National Honor Societies. W 2015 roku został mianowany emerytowanym profesorem nauk drobiarskich i odbywa wizyty badawcze w Wydziale Rolnictwa.
O nas

Polska grupa wchodząca w skład europejskiego projektu PROHEALTPROJECT

Kontakt Info

  Adres: KPiDW, WMW SGGW, ul. Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa

  Telephone: +48 22 5936172

  Email: office@prohealthproject.eu

Facebook
Wizyt na stronie
Darmowy licznik odwiedzin